Privacy en Sociale veiligheid

Een gezond pedagogisch klimaat is voor leerlingen een voorwaarde om tot leren te komen. Een veilige omgeving, ontspannen sfeer en respectvolle omgang met elkaar zijn onderdelen waaraan op school veel aandacht wordt besteed.

Sociaal-emotionele lessen

Door middel van een gerichte aanpak van de sociaal emotionele ontwikkeling willen we zorgen voor een evenwichtig en prettig schoolklimaat. We streven ernaar dat alle kinderen zich volkomen veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij hebben er als team voor gekozen om een “Rots & Water school” te worden. Alle leerkrachten zullen de komende jaren opgeleid worden tot gecertificeerde trainers, hier starten we in februari 2021 mee.

Rots en Water is een psychofysieke training. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties en weerbaarheid, en het voorkomen en aanpakken van pesten. De training van weerbaarheid (rots) gaat samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden (water). Door sportieve opdrachten leren kinderen de krachten en zwakke punten van de Rots en Water houding. De rots staat voor: jijzelf, je eigen mening en standpunt. Je leert een stevige basis te hebben en op te komen voor jezelf. Bij water staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

Ook in de klassen en op het schoolplein zal er aandacht worden besteed aan Rots en Water. Daarnaast blijft er in de groepen aandacht voor een goede omgang met elkaar. Regelmatig zijn er speciale lessen waarin een aspect van de sociaal-emotionele ontwikkeling behandeld wordt.

Pestprotocol

Gedurende het schooljaar besteden we regelmatig aandacht aan het onderwerp pesten. De Rots en Water lessen en onze methode Trefwoord, geven veel handvatten voor hoe leerlingen kunnen omgaan met pestgedrag. Als u merkt dat er kinderen worden gepest, wilt u dat dan aan ons melden? Pestgedrag steekt vaak ineens de kop op en kan op een stille, onderhuidse manier gaan. De signalen zijn veelal thuis eerder te merken dan op school. Kinderen willen niet ‘klikken’ of worden juist meer gepest wanneer ze het zelf aan de leerkracht melden. De leerkrachten stimuleren de kinderen om bij oneerlijk gedrag het te melden maar we zijn blij met uw steun hierbij. Met elkaar hopen we dit probleem zoveel mogelijk te beperken. Ons pestprotocol is rechts boven op deze pagina te vinden. U kunt er ook naar vragen bij de directie.

Klachtenregeling

Hebt u vragen of klachten, meld dit dan bij de leerkracht van uw kind of bij de directeur van de school. Wij staan u graag te woord.

Wij hopen natuurlijk dat wij onderstaande regeling nooit nodig zullen hebben en er bij vragen of opmerkingen met u in een goed gesprek uitkomen. Toch heeft iedere school ook een regeling voor als het onverhoopt toch niet gaat zoals men wenst.

De klachtenregeling is voor iedereen beschikbaar. Ouders en leerkrachten.  Doel van de regeling is om problemen aan te kaarten op het gebied van begeleiding of beoordeling van kinderen, discriminatie, pesten, geweld en seksuele intimidatie enz. Hiertoe kunt u de groepsleerkracht, de directeur van de school, de vertrouwenspersoon op school, de directeur van de stichting D4W en ook de externe vertrouwenspersoon benaderen. De vertrouwenspersoon kan als objectieve derde het probleem helpen op te lossen of hulp bieden bij doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties en/of bij het indienen van een klacht bij de landelijke geschillencommissie.

Interne Vertrouwenspersoon

Hier kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik of een klacht te bespreken. Bij ons op school is dit Vanessa Riem. Zij luistert en bespreekt met u welke stappen ondernomen kunnen worden en kan u evt ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Externe Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is er om u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk. De externe vertrouwenspersoon is hoofd Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Holland, Gouda 0182-545650

Geschillencommissie

De stichting De Vier Windstreken is aangesloten bij de landelijke stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs, GCBO.

Adres: Postbus 82324

2508 EH Den Haag

telefoon 070 38 61 697

e-mail: info@gbco.nl

Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Meldcode

Beroepskrachten die werken met jongeren, zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. Ook wij als onderwijsorganisatie maken dus indien nodig gebruik van deze meldcode. Wij volgen hierbij de richtlijnen vanuit de overheid. Dit ziet er als volgt uit:

Voor meer informatie over de meldcode, kunt u hier klikken. 

De verantwoordelijkheden en aanspreekpunten bij de inzet van de meldcode zijn de groepsleerkrachten, directie en de aandachtsfunctionaris. Meer uitleg over de verantwoordelijkheden en ons stichting brede sociaal veiligheidsbeleid, vindt u in het Sociaal Veiligheidsbeleid.