Onderwijskwaliteit  

 

Toetsen

In groep 3 tot en met 8 worden toetsen gebruikt die bij de methodes horen, zodat we kunnen zien hoeveel het kind van het onderwijs in de klas heeft opgenomen.Er zijn ook toetsen die landelijk genormeerd zijn: de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarmee kunnen we zien hoe het kind scoort ten opzichte van leeftijdgenoten. Alle gegevens worden systematisch in het leerlingvolgsysteem verwerkt. In de groepen 1 en 2 werken we met het leerlingvolgsysteem KIJK. Dit is een instrument om de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen.

De school werkt met een jaarplanning voor alle toetsen die afgenomen worden in de verschillende klassen. Deze toetskalender wordt jaarlijks vastgesteld.

Rapporten

De resultaten van de leerlingen van groep 1 tot en met 8 worden tweemaal per jaar in een rapport met de kinderen meegegeven. In het rapport zijn de volgende onderdelen te vinden:- de Cito-kaart. Deze kaart geeft informatie over de ontwikkelingslijn naar aanleiding van de Cito-toetsen die uw kind heeft gemaakt en geeft u inzicht in de ontwikkeling van uw kind ten opzichte van landelijke gegevens.- cijfers of letters voor de vakken. Dit zijn cijfers en letters van de toetsen die uw kind het afgelopen halfjaar heeft gemaakt over de aangeboden lesstof en informatie over het welbevinden, het gedrag en de werkhouding in de groep.

Doorstroom

De adviezen voor het vervolgonderwijs die we in 2022 gaven waren:

 Vmbo-b/k

 25 %

 Vmbo-(g)/t

 25 %

 Vmbo-t/havo

 9 %

 Havo/vwo

 21 %

 VWO

 21 %

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl.

Kwaliteitszorg

Onze school bewaakt systematisch de kwaliteit van haar onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. Hierbij wordt de PDCA-cyclus doorlopen (Plan, Do, Check, Act). De school maakt onder andere gebruik van het meetinstrument Werken met Kwaliteitskaarten (WMK-PO) om kwaliteit vast te stellen. De inspectierapporten vormen ook feedback voor ons. We benutten ze voor het verbeteren van ons onderwijs.

Elke twee jaar wordt wordt er een ouderenquête gehouden. Ouders waren bij de laatste enquête (november 2020) tevreden over onze school en gaven de school gemiddeld een 7,8.