Onderwijskwaliteit  

In maart 2015 werd onze school door de Inspectie uitgekozen om mee te werken aan een Pilot onderzoek naar kwaliteit van onderwijs.. De inspectie onderzocht een nieuwe manier van toezicht houden. Ook in deze pilot kwam onze school er positief uit. De inspectie was bijzonder te spreken over de plannen die voor onze school op stapel staan.

Over het laatste officiële kwaliteitsonderzoek op onze school in 2015, lezen we in het Inspectierapport: ‘De school haalt voldoende eindresultaten. Het lesgeven van de leraren is op orde. Bij extra ondersteuning kan de doelgerichte aanpak en evaluatie nog beter. De school kent een veilig en prettig schoolklimaat. De sfeer in de school is goed, de leerlingen gaan positief en respectvol met elkaar om, werken taakgericht en zijn actief bij de lessen betrokken.

De school werkt voortdurend en planmatig aan verbeteringen van haar onderwijs. De directie stuurt de kwaliteitszorg goed aan. De leraren zijn betrokken bij de kwaliteitsverbetering. De zorg en begeleiding van de school wordt professioneel aangestuurd, Het team laat vakmanschap zien. De school staat voor de uitdaging om visie en papieren plannen te vertalen naar de praktijk.’

Ieder schooljaar worden de gegevens van de eindtoets groep 8 bij de inspectie aangeleverd. 

Om de kwaliteitszorg goed in kaart te kunnen brengen werken wij met hetleerling-volg-systeem Parnassys en houden wij eens in de twee jaar een ouderenquête en een leerlingenenquête. De leerlingenenquête wordt ingevuld door de leerlingen van groep 5 t/m 8. De uitkomsten hiervan plaatsen we op de website en een korte samenvatting publiceren we in de KW-krant. Wij nemen de verbeterpunten op in ons schoolontwikkelingsplan.

Ouderenquête 2015

In februari 2015 is er een ouderenquête gehouden. De ouders die de enquête invulden, gaven onze school gemiddeld een 7,5 (ruim voldoende).