Educatief partnerschap

In onze school zijn ouders van harte welkom. We zien ouders als educatieve partners. We vinden het prettig om regelmatig met u in gesprek te zijn over uw kind(eren). Daarbij houden we steeds voor ogen: wat is goed voor de kinderen? Daarvoor mag u gerust de school binnenlopen, zowel bij de leerkrachten als bij de directie. We zullen tijd vrijmaken om met u in gesprek te gaan.

We informeren ouders vanuit school hoe het onderwijs wordt vormgegeven en hoe kinderen tot leren komen vanuit een didactische en pedagogische visie. We maken gebruik van talenten van ouders om deze in te zetten bij talentenklassen en verschillende commissies. Tijdens de ouder-kindgesprekken gaan we in gesprek met uw kind en met u. Ook tijdens deze gesprekken zoeken we naar de talenten van kinderen en bespreken we hoe we deze het beste tot ontwikkeling kunnen brengen. 

Samen ontwikkelen betekent voor ouders ook meedenken in de ontwikkeling van het beleid in de school. We hebben hier verschillende raden voor. De Schoolraad denkt mee over actuele thema’s binnen de school en over de identiteit. Zij zijn de ogen van wat er leeft op het schoolplein en waar we als team mee aan de slag kunnen gaan. Daarnaast hebben we een Medezeggenschapsraad die advies en instemming geeft over onderwijskundige zaken.

We zetten elke twee jaar een ouderenquête in om feedback te vragen aan ouders.

Ook stellen wij het zeer op prijs als ouders ons willen helpen in de school; als klassenouder bijvoorbeeld of bij het vervoer van en naar allerlei activiteiten. Ook bij de alledaagse gang van zaken kunt u ons helpen. Als ouder kunt u veel doen om betrokken te zijn bij de schoolactiviteiten van uw kind. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders de gelegenheid om de ‘ouderactiviteitenlijst’ in te vullen. Aanmelden gaat meestal via deze ouderhulplijst, of via de klassenouder of per mail. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de volgende commissies:

  • versiercommissie

  • pleincommissie

  • moestuinouders

  • PR-commissie

  • schone school ouders

  • ouders die helpen bij talentenklassen of vanuit hun professie een workshop geven