Educatief partnerschap

De betrokkenheid van ouders/verzorgers in het protestants-christelijk onderwijs is van oudsher groot. Ouders denken mee over het beleid van de school, in de Schoolraad (SR), de medezeggenschapsraad (MR) of in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting De Vier Windstreken en via ouderhulp activiteiten op schoolniveau.