Communicatie

Website

Op onze website is alle informatie over onze school te vinden.

U kunt ook persoonlijk inloggen op "Socials Schools" bij de groep van uw kind. Dit is een afgeschermd stuk van de website waar alleen ouders die zijn geregistreerd kunnen komen. Hier zijn alle foto's, nieuwtjes en activiteiten van de groep van uw kind te bekijken. Een inlogcode  kunt u aanvragen door u te registreren rechts bovenaan de pagina van de website. U kunt de Social Schools app ook downloaden op uw smartphone.

KW-krant

Er verschijnt eens in de twee schoolweken een KW-krant,waarin u allerlei actuele informatie aantreft die op dat moment belangrijk, interessant of leuk is om te weten. De KW-krant wordt digitaal aan alle ouders verstuurd en geplaatst op de website en op Social Schools.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt in elke groep een informatieavond gehouden. U kunt dan kennismaken met de leerkrachten en de ouders van de andere kinderen. De leerkracht zal iets vertellen over de belangrijkste zaken voor het komende schooljaar en u kunt de methodes en materialen voor dat schooljaar inzien.

10-minuten gesprekken

In alle groepen wordt u twee maal per jaar op school uitgenodigd. Dit zijn de zogenaamde “10-minuten gesprekken”. Met deze activiteit willen we minimaal één ouder van elk kind dat op school zit bereiken en informeren.

Ons beeld bij het 10-minutengesprek is, dat ouders en leerkrachten informatie uitwisselen over het welbevinden en de vorderingen van het kind en eventueel plannen maken voor de volgende periode.

De opzet van het eerste gesprek in november is tweerichtingsverkeer d.w.z. dat aan ouders vragen worden gesteld over het welbevinden van het kind en ouders ook de leerrkacht vragen kunnen stellen. Het tweede gesprek is meer op de resultaten gericht en nalv het eerste rapport. De bedoeling van beide gesprekken is dat ouders en leerkracht samen stappen bedenken om de vorderingen en het welbevinden van het kind te optimaliseren.Als het gesprek langer dan 10 minuten moet duren, omdat er veel moet worden besproken, dan wordt er een aparte afspraak gemaakt.

  • vanaf groep 5 bespreekt de leerkracht het rapport met elke kind apart,
  • de leerkracht geeft het rapport een aantal dagen voor het 10-minutengesprek mee aan het kind zodat ouders dit kunnen bekijken,
  • de leerkracht heeft per rapport een lijst van zaken over het welbevinden en de resultaten van het kind die hij/zij wil bespreken met de ouders,
  • tijdens het gesprek kunnen ouders inzage krijgen in het leerlingvolgsysteem waarin de vorderingen en de ontwikkeling van het kind duidelijk zichtbaar zijn..
  • indien tijdens het gesprek blijkt, dat er van de kant van de ouders en/of de  leerkracht meer te bespreken valt dan in tien minuten mogelijk is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Natuurlijk kunt u ook de leerkracht na schooltijd aanspreken. De leerkracht maakt een afspraak met ouders  indien daar aanleiding toe is.

Ouders in de klas

In november zijn er data waarop u kunt inschrijven om in de klas te komen kijken. We willen niet meer dan 1 a 2  ouders per keer in de groep, omdat u anders nog niet goed kunt zien hoe het in de klas “normaal” toegaat. U kunt eenmaal per jaar inschrijven.

Via de KWkrant en de website wordt verteld wanneer deze data zijn.

Algemene ouderavond

De Schoolraad, de MR en het team organiseren ieder jaar een algemene ouderavond. Deze avond bestaat uit een presentatie van een thema rond opvoeding en onderwijs. U kunt hierbij denken aan workshops van leerkrachten of aan een thema-avond door een externe organisatie

Gesprekken vervolgonderwijs 

De leerkrachten van groep 8 houden aan het begin van het schooljaar een aparte informatieavond voor de ouders van de kinderen van groep 8. Tijdens deze informatieavond wordt de weg van verwijzing naar het voorgezet onderwijs uitgelegd. Ongeveer 1 of 2 weken later houden de leerkrachten 10-minuten gesprekken om samen met de ouders het niveau te bepalen waarop het kind gedurende groep 8 beoordeeld gaat worden en wordt er een voorlopig schooladvies gegeven. Dit advies is gebaseerd op de observaties en resultaten van het kind in de afgelopen schooljaren.

Het definitieve schooladvies wordt in februari met ouders besproken. Meer informatie over de procedure van verwijzing naar het voortgezet onderwijs in hoofdstuk 3 van de schoolgids.

Afsluiting project

Wij hebben op school één keer per jaar een schoolproject. Dit schoolproject duurt meestal twee á drie weken en wordt dan in elke groep gehouden naar aanleiding van een centraal thema. Aan het einde van de projectperiode houden wij een inloopmoment voor ouders en andere geïnteresseerden. U bent dan samen met uw kind van harte welkom om op school de resultaten van uw kind te komen bekijken. De datum staat op de halfjaarkalender.