Extra ondersteuning

Passend onderwijs

Soms heeft een kind meer nodig om tot leren te komen. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft kan er sprake zijn van passend onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • extra begeleiding op school
  • aangepast lesmateriaal
  • hulpmiddelen
  • onderwijs op een speciale school

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. Zo ook de Wilhelminaschool. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven wat de mogelijkheden zijn binnen onze school. Dit plan kunt u hieronder lezen.

Meer- en hoogbegaafd onderwijs

Hoogbegaafde kinderen hebben andere onderwijsbehoeften die niet altijd aansluiten bij het reguliere aanbod op school. Om ervoor te zorgen dat ook zij hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen, kan een specifieke leeromgeving – met aangepast onderwijs en begeleiding – aangeboden worden.

Vanaf het moment dat een kind in groep 1 start, wordt door de leerkracht bekeken of zij signalen ziet die duiden op een ontwikkelingsvoorsprong. In de groepen 1 en 2 krijgen deze kinderen extra uitdaging aangeboden tijdens de ‘kleine kring’ en overige activiteiten. Het lees- en rekenonderwijs in groep 3 wordt hierop aangepast. Vanaf groep 3 hebben wij de mogelijkheid dat deze kinderen kunnen compacten, verbreden, verdiepen en versnellen. Onder compacten verstaan we het aanbieden van de reguliere lesstof met minder herhaling en kortere instructie. Verbreden is het aanbieden van extra lesstof. Deze lesstof bevat onderdelen die al behandeld zijn. Verdiepen (of verrijken) gaat een stap verder. Dit is nieuwe lesstof die in het verlengde ligt van al behandelde onderdelen. Bij versnellen gaat het om het aanbieden van de reguliere lesstof in een kortere tijd dan normaal.

In samenwerking met de Goudse Waarden is er aanbod waarbij de kinderen eens per week les volgen op het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er verschillende voortgezet onderwijsscholen die verbredingprogramma’s voor kinderen uit groep 7 en 8 aanbieden.

De Wilhelminaschool is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Hollands Midden .